TEZ YAZIM KURALLARI TEZ YAZIM KILAVUZU

Tez yazım kuralları konusunda size referans olabilecek kaynaklar üniversitelerin tez yazım kılavuzlarıdır. Aşağıda farklı üniversitelerin tez yazım kılavuzları için linkleri bulabilirsiniz. Kılavuzları incelediğiniz zaman aslında temelde tez yazım kurallarının standart bir yapıdan oluştuğunu küçük farklılıkların bulunduğunu görebilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Anadolu Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Ankara Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Balıkesir Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Tez Yazım Kuralları

Celal Bayar Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Dicle Üniversitesi Tez Yazım Kuralları

Dokuz Eylül Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Ege Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Tez Yazım Şablonu

İTÜ Tez Yazım Kılavuzu

KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tez Yazma Kuralları

Kırıkkale Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Kocaeli Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Marmara Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

MSGSU Tez Yazım Kılavuzu

Pamukkale Üniversitesi Tez Yazım Kuralları

Sakarya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Selçuk Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Tez Yazım Kuralları

Yalova Üniversitesi Tez Yazım Şablonu (Türkçe)

Yalova Üniversitesi Tez Yazım Şablonu (İngilizce)

Yıldız Teknik Üniversitesi Tez Yazım Kuralları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA / SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ İLE SANAT

ESERİ RAPORU / SANATTA YETERLİLİK ESERİ ÇALIŞMASI RAPORU

YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

Kapsam ve Tanımlar

MADDE 1 : Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü bünyesinde Lisansüstü eğİtim programları yürüten Anabilim / Anasanat Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlik Tezi ya da Sanat Eseri Raporu (SER) / Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu (SYEÇR) hazırlayan adaylar ve bu gibi çalışmaları yöneten danışmanlar bundan böyle Nüfus Etütleri Enstitüsü’ne sunulacak tezlerde / SER’larında ve SYEÇR’larında aşağıdaki koşullara uyacaklardır.

Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 55. maddesi gereğince hazırlanmış ve Enstitü Kurulunun 25.05.2000 tarihli oturumunda kabul edilmiş, Üniversitemiz Senatosu’nun 25.10.2000 tarihli kararı ile uygun bulunmuştur.

Tanımlar

Bu yönergede kullanılan bazı terimler ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder.

a)      Yönerge : H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 55. maddesinde sözü edilen “…. kılavuz” karşılığı kullanılmıştır.

b)      Anabilim/Anasanat Dalı: 2547 sayılı yasa ve Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri uyarınca Fakülte ya da Yüksekokul kapsamında Bölüm, Lisansüstü Eğitim Enstitülleri kapsamında da Anabilim /Anasanat Dalı sayılan birimler.

c)       Tez: Yüskek Lisans/Sanatta Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik programları öğrencilerinin kredili/kredisiz olarak alınan ders, seminer vb. çalışmalarına ek olarak tamamlamak zorunda oldukları araştırmanın ya da sanat eseri çalışmasının belirli biçim ve kapsamda yazılmış raporu.

d)      Sanat Eseri Çalışması (SEÇ): Sanatta Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalışması yerine yapabilecekleri sanatsal çalışma.

e)      Sanatta Yeterlilik Eseri Çalışması (SYEÇ) : Sanatta Yeterlik öğrencilerinin tez çalışması yerine yapabilecekleri sanatsal çalışma.

f)       Sanat Eseri Raporu (SER) :Sanatta Yüksek Lisans programı öğrencilerinden, tez çalışmasıyerine sanat eseri çalışması (SEÇ) yapanların bu çalışmayla ilgili olarak hazırlayacakları “Özet” yazılı rapor.

g)      Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu (SYEÇR) : Sanatta Yeterlik programı öğrencilerinden, tez çalışması yerine Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması (SYEÇ) yapanların bu çalışmayla ilgili olarak hazırlayacakları yazılı rapor.

Tez/SEÇ/SYEÇ Önerileri ve Kapsamı

MADDE 2: Tez /SEÇ/SYEÇ önerileri hazırlanırken de bu yönergede belirtilen koşullara uyulacaktır. Bu öneride; tez/SEÇ/SYEÇ konusu olan çalışmanın önemi, problem ve alt problemler ile problemlerin irdelenişinde izlenecek yöntem, bilgi toplama araçları, varsa hipotezler, tanımlar, tartışmalar, tartışma konuları, ilgili yazılı kaynaklar (literatür) incelemesi gibi konular ayrıntılı bir biçimde belirtilmelidir.

Kağıt Boyu ve Gramajı

MADDE 3: Tez /SEÇ/SYEÇ önerilerinde ve Tez ile SER/SYEÇR yazımlarında birinci hamur, en az 75 gr. ve A4 boyutunda beyaz kağıt kullanılmalıdır. Çalışma alanının gerektirdiği hallerde (örneğin; Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalları, Arkeoloji ve Sanat Tarihi tezlerinde fotoğrafların ve resimlerin eklenmesinde olduğu gibi) boyutlar danışmanın onayıyla değişebilir.

Sayfa Düzeni

MADDE 4 : Sayfanın üst ve sol kenarında 4,0 cm, alt ve sağ kenarında ise 2,5cm boşluk bırakılacaktır. Başlık ve dipnotlar dahil olmak üzere her sayfadaki metin yazırınnı eni en çok 15 cm, boyu en çok 24 cm olmalıdır (Bkz. EK – 1). Sayfa numaraları, parantez ya da çizgi kullanmadan yazı çerçevesinin sağ üst köşesine yazılacaktır. (Sayfalar önlü-arkalı kullanıldığında, sayfa numaraları sol üst köşe ve sağ üst köşelere yazılacaktır) İç kapak ile kabul ve onay sayfası dışındaki tüm sayfalara sayfa numarası verilir. Teşekkür sayfasından itibaren “Giriş”e kadarki sayfalar (i, ii,iii,iv,v,vi,vii, …)şeklinde küçük harf (miniskül)romen rakamları ile, giriş bölümü ile başlayan öteki sayfalar ise (1,2,3,4, …) şeklinde numaralanır.

Makine Standardı

MADDE 5: Tez/SER/SYEÇR metinlerinin yazımında, bilgisayar ve word programında, Helvtica, Aria veya Times New Roman yazı karakterinde, 11-12 punto yazı karakterleri kullanılacak; harfleri küçük (8 punto veya daha küçük) olan karakterler, özel sayfa altı dipnotlar hariç, kullanılmayacaktır. Ancak, büyük geniş tabloların tek sayfaya sığdırılabilmesi amacıyla bu gibi tablolar için 8 punto küçük boy harfler kulanılabilir ya da 11-12 punto yazılmış metinler fotokopi ile 8-9 puntoya küçültülebilir.

Paragraf Başı ve Satır Aralığı

MADDE 6: Paragraflar 1-1,5 cm. İçeriden başlayacak, paragraflar arasında 2 satır aralık boşluk bırakılacaktır. Satırlar arasında 1,5 aralık bırakılacaktır.

Ana ve Ara Başlıklar

MADDE 7: Bölüm başlığı ile bölüm içindeki ana başlıklar koyu ve büyük harflerle yazılacak; ara başlıklar ise, küçük ve koyu harflerle yazılacaktır. Bölüm başlıkları ile bu başlıkların ilk paragrafları arasında 2,5 satır aralık; alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında 2 satır aralık; bir bölüm ve alt bölüm başlığı rasında 3 satır aralık boşluk bırakılacaktır.

Anlatım

MADDE 8: Tezin /SER’nun/SYEÇR’nun ve bütün özetlerin yazımında, olabildiğince açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmelidir. Anlatımda edilgen yapı kullanılmalı (Ör. Yapıldı gibi); özellikle birinci tekil şahıs kullanılmamalıdır.

Tezlerin/SER’larının Derlenip Ciltlenmesinde Sıralama

 1. Dış Kapak,
 2. İç Kapak,
 3. Jüri Üyelerinin imza Sayfası
 4. Teşekkür Sayfası (varsa),
 5. Özet (Türkçe-Yabancı Dil arka arkaya gelecek şekilde en çok 2’şer sayfa olarak yazılacak)
 6. İçindekiler,
 7. Tablo ve Çizimler Çezelgeleri,
 8. Kısaltmalar
 9. Önsöz,
 10. Metin Kısmı (sonuç dahil),
 11. Kaynakça
 12. EK’ler.

Tezlerin/SER’larının/SYEÇR’larının Bölümlendirilmesi

MADDE 10: Tezlerin/SER’larının/SYEÇR’larının bölümlendirilmesinde sadece ana metin kısımları için bölüm numarası kullanılır. Ekler varsa bunlar EK-1, EK-2,… şekilde numaralanır.

Dış Kapak

MADDE 11: Dış kapak beyaz parlak (Bristol) kartondan olacaktır. Kapak yazıları matbaa veya bilgisayar ile yazılacak ve tez/SER/SYEÇR başlığı ile hangi dereceye yönelik olduğu hariç, harfler 11-12 punto büyüklüğünde olacaktır. Tez/SER/SYEÇR başlığı 16-20 punto; hangi dereceye yönelik tez/SER/SYEÇR olduğuda 14-punto ve büyük harflerle; öteki bütün yazılar küçük harflerle yazılacaktır. Tez başlığı, yazar adı, üniversite ve enstitü ifadesi, yönetmelik-bilim dalı/ana sanat dalı ile derece ifadesi ve yer, tarih ifadesi aynen EK-2’de görüldüğü gibi ve aralarında belirgin ve ölçülü aralıklar bulunacak şekilde olacaktır. Dış kapağın sırtına tez’in /SER’nun/SYEÇR’nun başlığı ve yaraın adı-soyadı ve yayın yalı büyükküçük (majiskül-miniskül) harflerle ve tez/SER/SYEÇR kapak yazısı okunacak şekilde dik olarak konunca sırt yazısı yukarıdan aşağıya okunacak şekilde yazılacaktır. Yabancı dilde yazılan tezlerin/SER’larının / SYEÇR’larının dış ve iç kapak düzenleri de yabancı dilde yazılabilir. Bunlar için EK-2a,b,c,d,e,f,g,h’de belirtilen düzene uyulur.

İç Kapak

MADDE 12: İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni, tümüyle dış kapağın aynı olacak, ancak karton yerine tez/SEÇR/SYEÇR yazımında kullanılacak normal kağıt üzerine yazılacaktır. Dış kapak ile iç kapak sayfası arasında ve dış kapağın arkası ile tezin/SER’nun/SYEÇR’nun son sayfası arasında iki yüzü de boş birer kağıt konacaktır. İsteyen öğrenciler iç kapağı Enstitü’de yazdırabilir.

Jüri Üyelerinin imza ve Onay Sayfası

MADDE 13: Tez/SEÇ/SYEÇ Savunma Sınavı jürisinin kabulünü ve Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürünün imzasını içeren kabul onay sayfası EK-3a, b’de görüldüğü şekilde yazılacaktır. Jüri üyelerinin karşılarındaki çizginin üstü imza için boş bırakılır. Çizginin altına ise üyelerin akademik unvanı ile adı ve soyadı açık ve eksiksiz olarak bilgisayarda yazılır. Danıman öğretim üyesinin adı-soyadının yanına ya da altına parantez içinde (Danışman) yazılır. Sayfanın sağ-alt kısmına ise yine çizginin altına enstitü müdürünün unvanı, adı-soyadı ve onun altına “Enstitü Müdürü” ifadesi yazılır, üstü imza için boş bırakılır. İsteyen öğrenciler bu sayfayı da Enstitü’de yazdırabilir.

Metin İçinde veya Dipnotlarda Gönderme Yapma

Tezlerde/SER’larında/SYEÇR’larında ana metin içinde ve dipnotlarda çeşitli kaynaklara yapılan göndermelerde aşağıda MADDE – 14-18’de belirtilen ilkelere ve ilgili örneklerdeki yapıya uyulur.

MADDE 14: Metin içinde, hemengönderme yapılmak istenen yerde, cümle içinde veya cümle tamamlandıktan sonra, parantez açılarak yazarın sadece soyadı (baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle) yazılıp (aynı soyadı taşıyan birden çok yazar varsa adların baş harfleri de yazılır) araya virgül kaymadan eseri yayımlandığı (ya da yazıldığı) tarih belirtilir; sayfa belirtmek de isteniyor ya da gerekiyorsa, tarihten sonra iki nokta üst üste konulup, sayfa için (s.), (p.) ya da (pp.) gibi kısaltmalar yazılmaksızın, doğrudan doğruya sayfa numarası (ya da 18-21 gibi sayfalar aralığı) belirtilip parantez kapatılır. Eğer yapılan gönderme cümle tamamlandıktan sonra ise, parantez kapatıldıktan sonra nokta konulup yeni cümle başlatılır.