YÖK, UYGULAMA AĞIRLIKLI PROGRAMLARIN ASGARİ KOŞULLARINI GELİŞTİRİYOR

YÖK, UYGULAMA AĞIRLIKLI PROGRAMLARIN ASGARİ KOŞULLARINI GELİŞTİRİYORTIP, SAĞLIK VE MÜHENDİSLİK PROGRAMLARINDA KALİTE ÇITASI YÜKSELECEKTIP, SAĞLIK VE MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI EĞİTİM KALİTESİ AÇISINDA HER YIL DENETLENECEK

YÖK, yükseköğretimdeki eğitim kalitesini yükseltmek için üç parametreye önem veriyor: “Girdi esaslı düzenlemeler, süreç odaklı düzenlemeler ve çıktı esaslı düzenlemeler”.

Son yıllarda girdi esaslı bir dizi yeniliğe imza atıldı. Toplumun bütünü tarafından kabul gören Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programları için ilk defa getirilen başarı sıralaması şartı, bu konuda YÖK’ün attığı en radikal adımlardan biridir. Çıktı kontrolü için başlattığı girişim ile bağımsız bir Kalite Kurulu kuruldu.


2019 yılında YÖK tarafından kalite konusunda geçmiş yıllarda alınan kararlara ilave olarak bir dizi iyileştirmeye yönelik karar daha devreye girecek.

İşlevsel Eğitim ve Asgari Kazanımlar

Yeni YÖK, lisansüstü programlarının olduğu kadar lisans programlarının da değişen akademik ve sosyal hayata uyum sağlamasını, daha işlevsel ve öğrenci odaklı sürdürülmesini istiyor. Bu bağlamda üniversitelerimizin ilgili lisans programlarında yeni gelişmelerin takip edilerek farklı yöntemlerle müfredatın zenginleştirilebilmesi önemlidir. Müfredatın kazanımlarının elde edilebilmesi için de öğretim üyelerinin en azından asgari sayıda kısmının ilgili alandan olması çok önemli. Bu bağlamda alınan diplomaların doğrudan meslek icrasına izin verdiği Mühendislik ve Sağlık Alanlarından başlayarak belirli programlarda öğrenci alabilmek için sağlanması gereken asgari öğretim üyesi sayısı ve bunların uzmanlık alanları, ayrıca asgari laboratuvar ve gerekli olan diğer imkanlar belirlendi.

YÖK Başkanı Saraç, konuya ilişkin şunları açıkladı:

Asgari koşullar belirlendi

Mühendislik lisans programlarıyla Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlıkla ilgili ilişkili diğer programlarda öğrenci alabilmek ve eğitimi sürdürebilmek için gerekli asgari koşullar belirlendi. Asgari koşullar, ilgili alanda öğrenci alabilmek için gerekli olan en az öğretim üyesi sayısını ve bunların anabilim dalı veya uzmanlık alnlarını; ayrıca asgari laboratuvar, kütüphane alanları, sosyal olanaklar gibi konuları içeriyor. Asgari koşullar, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için kontenjan taleplerinin değerlendirilmesinde de göz önünde bulundurulacak.

Hedefimiz “Daha Kaliteli Eğitim”

Yeni YÖK olarak geçtiğimiz yıllarda kalite odaklı pek çok iyileştirmeler yaptık. Üniversitelerimizin kendi marka değerlerini oluşturması, ulusal ve uluslararası alanda kendini gösterebilmesi için pek çok düzenleme yaptık. Bütün bunlar yaşanırken lisans eğitimi için de her bir alanda bulunması gereken farklı standartlar ve bu standartların geliştirilmesi de gözardı edilemez. Çeşitlilik ve işlevsellik için bazen bir programda çok sayıda farklı alanlardan akademisyenler gerekmektedir. Bu çerçevede disiplinlerarası programlar da önemlidir ve bunun önemi gün geçtikçe daha da artmakdadır. Bununla birlikte çeşitlilik ne kadar çok olursa olsun ilgili programlarda asgari koşullar sağlanmadan programların yürütülmesi de mümkün değildir. Bu konuda en önemli unsur, yeterli sayıda “ehliyetli ve liyakatli hoca” unsurudur. Elbette bu tek başına yetmez; ilave olarak laboratuvar ve kütüphane alanları ile bunların içlerinin gereğince donatılması da gerekiyor.

Eğitim, sadece derslik ve derslerden ibaret değildir

Yeni YÖK olarak öğrencilerimizin üniversite ortamında öğretim üyeleriyle çeşitli platformlarda biraraya gelmelerini istiyoruz. Üniversite kültürünün oluşabilmesi için öğrenci ve öğretim üyesi, kampüste birlikte vakit geçirebilmeli, birlikte projeler ve toplantılar düzenleyebilmeli, sosyal faaliyetler gerçekleştirebilmelidir. Öğretim üyelerinin baaşka yerlerden görevlendirmeyle geldiği geldiği, öğrencilerin hiç bir sosyal olanağının olmadığı, akademik çalışmaların yürütülmediği, bir nevi yüksek lise olarak devam eden Apartman Üniversite kavramı doğru değil. Standartları geliştirirken süreçleri de takip edeceğiz. Bu bağlamda hem Yükseköğretim Kalite Kurulu hem de Yükseköğretim Denetleme Kurulu ile de birlikte çalışıyoruz. Üniversitelerimizin fiziki mekanları ve sosyal imkanları da laboratuvarları kadar önemli.

Asgari Mekan Standartları kontenjanları belirlemede rol oynayacak

Yeni YÖK olarak iki yıl önce vakıf yükseköğretim kurumlarımızın öğrenci alabilmeleri için Asgari Mekan Standartlarını yayımlamış idik. Halihazırda derslikler ve laboratuvarların yanı sıra yemekhane ve kütüphane olanakları, sosyal alanlar da yakından takip ediyor ve kontenjanları buna göre planlıyoruz. Alınan kararların süreçlere katkısını da gözlemliyoruz. Üniversitelerimiz yeni alanlar oluşturuyor, öğrencilerimizin kampüs memnuniyeti artıyor.

Dekanlar ve Öğretim Üyeleri ile çalışıldı

Her kararda olduğu gibi bazı programlar için Asgari Koşulların belirlenmesi sürecinde de çeşitli üniversitelerimizden dekanlarımız ve öğretim üyelerimizle çalıştık. Üniversitelerarası Kurul’dan da görüş alındı. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki üniversitelerimizde yürütülen programların mevcut durumu da gözden geçirildi. Bu seneki önceliğimiz, uygulama ağırlık olan bu iki alan. Halihazırda mühendislik ve sağlıkla ilgili ve ilişkili lisans programları için yapılan düzenleme, yakın zamanda önlisans programları için de yapılacak.

Asgari Koşullar Üniversitelere bildirilecek

Asgari koşullarda gerek sağlık ve gerekse mühendislik programlarında aranan öğretim elamanı şartlarında, diğer taraftan da alt yapı ve laboratuvar şartlarında yeni tanımlamalar getiriliyor. YÖK bu şartlara uygun olmayan tekliflere olumlu yaklaşmayacak.

Sağlık ve Mühendislik programları eğitim kalitesi açısından denetlenecek

Asgari eğitime başlama ve eğitimi sürdürme koşulları yenilenen sağlık ve mühendislik programları, eğitim kalitesi açısında da her yıl denetlenecek. YÖK bu denetlemelerde Yükseköğretim Kalite Kurulu, Dekanlar Konseyi, Yükseköğretim Denetleme Kurulu ve alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarından yararlanacağını açıkladı. Bu denetleme ve değerlendirmelerin Kamu adına ve Kamu yararı maksadıyla olacağını ifade eden YÖK Başkanı, önceliklerinin öğrencilerin “kaliteli eğitim” almaları olduğunu söylediler. Bu değerlendirme sonuçlarını kamuoyu ile paylaşılmasını hedefledeklerini ve en iyi denetlemenin sistemin kendi kendisini denetlemesi olduğunu bunun için de şeffaflığın vazgeçilmez bir koşul olduğunu ifade etti.


Eğitime başlama ve eğitime devam için asgari standartları geliştirilen programlar:

Sağlık alanlarında:
Tıp

Eczacılık
Diş Hekimliği
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Dil ve Konuşma Terapisi
Ebelik
Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gerontoloji
Hemşirelik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Odyoloji
Ortez Protez
Perfüzyon
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet

Mühendislik Alanlarında:

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Biyoloji Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Genetik ve Biyomühendislik

Gıda Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği
İşletme Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Maden Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Nanoteknoloji Mühendisliği

Polimer Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği

Kaynak:
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/program-acma-asgari-kosullar.aspx